logo_1.bmpViranomaislinkkejä

 • Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, ent. Lääkelaitos) edistää väestön terveyttä valvomalla lääkkeitä sekä veri- ja kudostuotteita. Tavoitteena on lääkehuollon sekä lääkehoidon turvallisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden parantaminen. Täältä löydät mm. valmisteyhteenvedot ja pakkauselosteet, kliiniset lääketutkimukset Suomessa, lainsäädännön sekä tietoa lääkevalmisteista ja kulutuksesta.
 • Fineli (Terveyden ja Hyvinvointilaitoksen ravitsemusyksikön ylläpitämä) on tietopankki Suomen elintarvikkeiden koostumuksista. Se sisältää 20 000 elintarviketta ja 54 ravintotekijää, joista voi tehdä hakuja monella eri tapaa. Myös yleisimmät erityisruokavaliot on otettu huomioon.
 • Finohta  on Terveyden ja Hyvinvointilaitoksen terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö. Täältä löytyy mm. tiivistelmiä arviointiraporteista sekä raporttien perustietoja.

 • JulkiTerhikki on julkinen tietopalvelu, jota ylläpitää Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto (Valvira). Se on lakisääteinen terveydenhuollon ammattilaisten keskusrekisteri, josta voi tarkistaa kyseisten henkilöiden ammattipätevyyden.
 • Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) sisältää terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnalliset tietojärjestelmät. Se mahdollistaa omien potilastietojen sekä sähköisten reseptien lukemisen.
 • Kansaneläkelaitos (KELA) huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta elämän eri tilanteissa. Laitoksen tehtävänä on tiedottaa etuuksista ja palveluista ja kehittää sosiaaliturvaa tutkimuksen avulla. Se myös laatii etuuksien ja toiminnan ennakoinnissa ja seurannassa tarvittavia tilastoja, arvioita ja ennusteita. Sivuilta löytyy mm. tutkimustietoa, tilastoja sekä kirjastopalvelut.
 • Lääketietokeskus on erikoistunut viestintään; se kerää,varastoi, jalostaa ja jakaa lääkkeisiin ja niiden oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön liittyvää tietoa. Sivuilta löytyy mm. vuosittainen Lääkeopas (yli 1600 lääkettä, lääkekorvaukset ja -vaihto), pakkausselosteet yrityksen ja valmisteen mukaan, lääkeyritysten yhteystiedot, alan tilastoja.

 • Palveluvaaka antaa tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat. Palvelussa voi mm. vertailla eri toimipaikkoja, tarkastella sosiaali- ja terveysalan tilastotietoja sekä arvioida käytettyjä palveluita. (THL)

 • Suomen Potilasasiamiehet on potilasasiamiehistä koostuva kuluttajayhdistys, jonka tavoitteena on edistää potilaiden oikeuksien tuntemista ja vahvistaa potilaan asemaa terveydenhuollossa. Sivujen kautta pääsee myös Kuluttajaliiton pääsivustolle, josta löytyy tietoa terveyspalveluiden käytöstä (mm. etiikka, lääkkeiden mainonta, lausunnot).
 • Teratologinen tietopalvelu (Myrkytystietokeskuksen yhteydessä) vastaa raskauden ja imetyksen aikaisiin altistusta koskeviin kysymyksiin tavoitteenaan sikiövaurioiden ehkäisy. Se jakaa tietoa teratogeeneistä eli ulkoisista tekijöistä, jotka ovat  haitallisia hedelmällisyydelle tai sikiölle.
  • Terveyden ja hyvinvointilaitos, THL (entiset Stakes ja Kansanterveyslaitos yhdistettynä), on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. Sen tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen. Täältä löytyy mm. tietoa terveydestä ja sairauksista sekä alan tilastojatietoja.